infobob
Voor uitgeesters door Uitgeesters


St. Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH regioWelkom op onze website voor info. & support

Nu:  Stichting B.O.B.     Toen:  Werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving


Van onze voorzitter, Frank du Long:


"Rond 2006 ontstond Acties Uitgeest uit een burgerinitiatief om ons buitengebied te behouden voor natuur & landschap, waterberging en agricultuur.  Met succes werden deze kernkwaliteiten in de Castricummer polder en de Kager hoek tot nu toe veilig gesteld. 

Via burgerparticipatie door 6 werkgroepen ligt er een kwalitatief degelijke Fase 1 voor de nieuwe "Omgevingsvisie Uitgeest 2030. Deze is, evenals een traject voor Fase 2, bij raadsbesluit goedgekeurd. Na obstructie door het Management team van de gemeente is het afgesproken traject voor Fase 2 echter vervallen. Het College werkte "in de achterkamer" aan een nieuw traject en publiceerde dit na een besloten raadsvergadering plots in juli. En intussen worden te grootschalige projecten doorgedrukt. Al met al reden voor het Participatieplatform Uitgeest 2030 en de Werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving om samen te gaan in de formele organisatie Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH regio." 


Welkom op de website van Stichting B.O.B. 


Op onze website geven wij actuele informatie over ontwikkelingen die het hele dorp Uitgeest bezig houden. Voor Stichting B.O.B. staat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving centraal.  Onze stichting richt zich daarbij op de Omgevingskwaliteit en het handhaven dan wel bevorderen van natuur en milieu in de BUCH regio. Daarbij komt zij op voor de belangen van de bewoners in dit gebied. Dit middels lobby bij de politiek en trajecten burgerparticipatie rond Omgevingsvisies in de BUCH REGIO en de provincie Noord Holland.  ACTUEEL


IJsbaan schittert in volle glorie 


De Russische beer brak los en een voor begin maart ongekende vorst zorgde voor een geweldige sfeer rond ijsbaan Uitgeest. Een verademing na het respectloze negeren van de, via de Structuurvisie Uitgeest 2020, vastgelegde afspraken om dit terrein niet te bebouwen. Afspraken die nota bene via burgerparticipatie destijds waren vastgelegd, maar door aangestelde bestuurders werden genegeerd.Op 21 maart zal bij de verkiezingen voor de gemeenteraad blijken in hoeverre de burger nog iets van de dorpse idylle in stand wil houden of dat grootstedelijke verrommeling er voor in de plaats gaat komen.Een mooie reportage van de ijspret is te vinden op:
https://uitgeest.nieuws.nl

Natasja Voordewind legt overstap naar PU-fractie uit


In onderstaand artikel geeft Natasja Voordewind een toelichting op haar overstap naar de fractie van Progressief Uitgeest in september van afgelopen jaar: 


“Na mijn overstap in september jl. naar de PU is er veel over mij gezegd en geschreven. Ik mocht veel positieve reacties ontvangen, maar ook enkele vragen over het waarom van mijn overstap naar PU. De emoties liepen soms hoog op en hierbij zal ik éénmalig reageren op mijn overstap”. 


Terugblik 


Afgelopen september heb ik mijn raadszetel meegenomen en de overstap naar de PU gemaakt omdat ik mij niet kon vinden in het raadsvoorstel ‘Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied’. Druppel voor mij was de wijze waarop er met de communicatie en burgerparticipatie is omgegaan. Voor zulke ingrijpende beslissingen heb je immers een breed draagvlak onder je inwoners nodig en dat was er gewoonweg niet. Waarom de keuze voor PU? Een voor mij logische keuze omdat het de partij is die voor een groen Uitgeest is. Daarnaast is het een bevlogen club mensen die zich met ziel en zaligheid inzet voor ons dorp en geen dubbele agenda heeft. 


Wat vooraf ging 


In juni 2016 werd het raadsvoorstel Omgevingsvisie Deel 1 vastgesteld. Hierin lag de focus op de veranderopgaven voor Uitgeest, tot stand gekomen vanuit het participatieproces. In de periode november 2015 – februari 2016 waren er discussieavonden geweest waaraan veel bewoners deelnamen. De basis werd gelegd voor de te volgen koers tot 2030. Er werd dus gekozen om in samenspraak met de inwoners van Uitgeest de invulling van het centrumgebied, waaronder de openbare ruimte en bouwplannen tot stand te laten komen. Ondanks de goed bezochte discussieavonden en de voortvarende aanpak van de projectleider is, twee dagen voordat de concept-Omgevingsvisie in procedure zou gaan, de projectleider naar huis gestuurd. Een nieuwe werd ingevlogen en er werd met geen woord meer over gesproken. 


April 2017


Een nieuwe start van de burgerparticipatie en we noemen het project nu ‘Herinrichting Centrumgebied Uitgeest’. Een handjevol inwoners mocht meepraten. Raadsleden waren niet welkom bij de sessies en werden weggestuurd. U heeft de verontwaardiging in de krant kunnen lezen. Et voilà, daar is de maquette van het nieuwe ‘Integrale Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied’. Het hele centrumgebied staat volgebouwd. De helft van het gemeentehuis wordt gesloopt voor een horecaplein! Je gaat toch geen gemeentehuis slopen voor een horecaplein? 


Kapitaalvernietiging 


Nota bene een horecaplein direct achter de nieuwe woningen en zorgappartementen voor onze ouderen, die in de plaats zouden komen voor het Geesterheem. Op de Meet stonden appartementen en het ijsbaanterrein was bijna volledig bebouwd met een IKC met sporthal, parkeerplekken en een slagboom. Zoveel beton in ons centrum. Uitgeest wordt het nieuwe Beverwijk flitste door m’n hoofd en dat allemaal zonder draagvlak en inspraak van de inwoners en direct omwonenden! U snapt dat ik er slapeloze nachten van heb gehad. Met name door het niet serieus nemen van de inbreng van de burgers (het hele dorp was in rep en roer) kon ik mij niet langer vinden in de standpunten van de fractie waar ik deel van uitmaakte. 


Omdat het anders kan 


Ook voor een IKC op de Paltroklocatie is draagvlak onder de inwoners en omwonenden van essentieel belang. Als dat er niet is dan houdt het gewoon op. Dan moeten we kijken wat er wel mogelijk is. Daarnaast moeten we als raad samenwerken en niet zo verdeeld zijn. Als iedereen een beetje water bij de wijn doet dan gaat er heel wat moois gebeuren in Uitgeest. Afgelopen zomer had ik besloten om na deze raadsperiode het voor gezien te houden. Mijn lidmaatschap (landelijk) bij D66 had ik opgezegd. Het raadswerk vergt ook veel (vrije) tijd, zeker nu er steeds meer taken van de overheid naar de gemeente komen en we ook in diverse gemeenschappelijke regelingen zitten (o.a. BUCH, regio Alkmaar). Aan de andere kant wilde ik mij toch inzetten voor ons mooie dorp Uitgeest. 

Met mijn overstap naar de PU en de ontwikkelingen die er nu spelen, wil ik mij de komende periode opnieuw inzetten voor ons dorp. Er is werk aan de winkel. Een nieuwe school, starterswoningen, zorgappartementen en een nieuw Geesterheem! Wel burgerproof natuurlijk! Vanaf de zijlijn roepen(en schrijven) is altijd makkelijk. Daarom doe ik hierbij een oproep: meld u aan bij één van de 7 politieke partijen en praat mee! U heeft nog enkele weken voordat de kieslijsten ingeleverd moeten worden! Ik wens u veel wijsheid met de verkiezingen. 


Natasja Voordewind     Stationsvisie


Op zaterdagmorgen 25 november hield de gemeente Uitgeest van 10.00 tot 12.00 uur een werksessie over de visie voor het stationsgebied van Uitgeest. Omwonenden, belanghebbenden, belangstellenden, gebruikers van het station, belangenorganisaties van fietsers en reizigers en raadsleden van Uitgeest namen deel aan deze sessie.

De Stationsvisie werd geagendeerd voor de raadsvergadering op 14 december en het raadsvoorstel werd aangenomen. Rond de financiering zijn nog veel vraagtekens te plaatsen, gestreefd wordt naar verbreding van de bestaande voetgangers- en fietstunnel. Inmiddels verscheen een uitgebreide infofolder die ook te vinden is op de website van de gemeente.


Reactie op de Nieuwsbrief Omgevingsvisie


Op 6 september kwam de gemeente Uitgeest met een Nieuwsbrief Omgevingsvisie die te downloaden is op: 


                          www.uitgeest.nl , tabblad: wijk en wonen / omgevingsvisie


Zie de reactie hierop op de pagina:   "Van het bestuur" 


Volledige Commissie S.L.Z. hekelt wethouder A. Tromp 


Wethouder A. Tromp is door de commissie S.L.Z. teruggefloten in zijn voornemen om het voortbestaan van de senioren organisatie S.U.S. op losse schroeven te zetten.

Het kan dus, een commissie die eendrachtig NON uitspreekt tegen een wethouder, c.q. college die het spoor bijster is of zijn.

Zij lijken vergeten dat zij ons, burgers van Uitgeest, vertegenwoordigen. Vrijwilligers kiezen bewust een taakstelling die bij hen past en willen perse niet gedwongen worden iets te doen wat de gemeente eist, tenzij ze dit zelf aangeven.


Verhuizing bierbrouwerij dankzij "vriendjespolitiek"?


Op dinsdag 12 september bericht het NHD over de merkwaardige, plotselinge wijziging van het bestemmingsplan door het college waarbij een watersportbedrijf aan de Lagendijk vervangen dreigt te worden door een bierbrouwerij. Een voormalig raadslid met dezelfde politieke kleur als de burgemeester lijkt een voorkeursbehandeling te hebben gekregen. Inmiddels lijken de voorbereidingen op deze "hout gestookte" brouwerij in volle gang te zijn.


College haalt bakzeil,  IJsbaanterrein blijft vrij!


Tijdens een drukbezochte raadsvergadering is op donderdag 28 september 2017 historie geschreven. 

Door de overstap van raadslid Natasja Voordewind naar Progressief Uitgeest  beet de coalitie in het stof. Bij amendement kreeg het College van B&W de opdracht om het IKC niet op de IJsbaan, maar op de Paltrok locatie verder uit te werken. De rollen zijn nu omgedraaid, want de oppositie heeft een meerderheid wanneer het op stemmen aankomt.


Stichting B.O.B. feliciteert en dankt de vele betrokken bewoners, insprekers en organisaties als Groen Uitgeest, Suam en de IJsclub, die mee hebben geholpen om dit resultaat te bereiken. Hulde!


Wij volgen thans nauwlettend het onderzoek naar het realiseren van een schoolgebouw voor Tabijn op het Paltrok terrein.