infobob
Voor uitgeesters door Uitgeesters


St. Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH regioWelkom op onze website voor info. & supportIn de rubriek "Uitgelicht" berichten wij over zaken waar onze stichting extra aandacht aan geeft


IJsbaanterrein blijft vrij, "Beeldkwaliteitsplan Centrum" terug naar de tekentafel! 

(zie ook de Homepage)


Wat hier aan vooraf ging:


Stichting B.O.B. trekt zich terug uit de workshops Beeldkwaliteitsplan Centrum Uitgeest


Bestuur van de Stichting B.O.B. en haar deelnemers aan de workshops hebben besloten niet verder deel te nemen aan de workshops. De redenen om uit te stappen zijn legio.


1) De grondslag van de workshop is een al uitgewerkt vlekkenplan waarin geen wijzigingen meer mogelijk blijken te zijn. De locaties van de zorg, het horecaplein, de nieuw te bouwen (koop)woningen ligt vast. Dat is in strijd met de toezeggingen dat alles bespreekbaar zou zijn. De belangen van Viva (bij de eerste 2 workshops niet aanwezig) is leidend in het door BFAS aangedragen plan. Hierbij wordt in het geheel voorbijgegaan aan het eerdere burgerparticipatie traject dat door het huidige college volledig wordt weg geschoffeld. Het is ook in tegenspraak met het huidige staand beleid.


2) Gebleken is dat ondanks de toezegging van wethouder Tromp dat het ijsbaanterrein slechts voor 1/3 bebouwd zou worden het gehele groene gebied wordt bebouwd en/of gebruikt voor ontsluiting en parkeergelegenheid. Ook de bouwhoogte van de school kan gaan variëren, waardoor van een kleinschalige dorpsschool geen sprake meer is. Bewoners in de omgeving van het ijsbaanterrein is een rad voor ogen gedraaid.

Er verdwijnt erg veel groen uit het dorp dat nergens wordt gecompenseerd. De oplossing van groen op parkeerplaatsen zoals in Heiloo, voorgesteld door dhr. Van de Berg, is stuitend te noemen.


3) Ondanks de door onze vertegenwoordigers aangedragen verkeerproblematiek wordt daar in het voorliggende plan in het geheel geen rekening mee gehouden. De aanzuigende werking van een mega-school op het verkeer wordt genegeerd, terwijl juist dat voor het gehele plan van groot belang is. Ten onrechte gaat men er vanuit dat iedereen op de fiets zal komen, terwijl de afstanden tot de mega-school voor ouders en kinderen alleen maar groter worden.


4) Ondanks het aandringen op het vergroten van het zoekgebied met de locaties Molenhoek, Paltrok, Binnenmeer en Vrijburg wordt dat categorisch afgewezen, terwijl die locaties ook geschikt zijn voor zorg, woningbouw en onderwijs. De verwachting is dat die locaties uiteindelijk ook worden volgebouwd ten einde de verliezen in het voorliggende plan (slechts ten dele) goed te maken.


5) Duidelijk is geworden dat wordt toegewerkt naar een stadhuis-loos Uitgeest; in de plannen is nog slechts sprake van een publieksbalie. De zelfstandigheid van Uitgeest wordt blijkbaar al opgegeven in de voorliggende plannen die zijn aangedragen vanuit de BUCH-Werkorganisatie.


6) Ten laatste: de stichting B.O.B. wenst niet gebonden te zijn aan de voorgeprogrammeerde uitkomst van deze workshops en bestrijdt de zienswijze van BFAS en de begeleidende ambtenaren van BUCH dat alles in pais en vree geschiedt. Met de onnodige haast en bij het doordrammen van dit plan zijn de inwoners van Uitgeest niet gebaat.

Kortom: Stichting B.O.B. gaat niet akkoord met de voorliggende plannen en de pseudo-burgerparticipatie. De afgebroken burgerparticipatie dient herstart te worden en de uitkomsten van die sessies dienen uitgangspunt te zijn van verdere plannen voor geheel Uitgeest.Raadsel rond IJsbaan Uitgeest ontrafeld


Hoe kan het toch dat - in strijd met vastgesteld beleid - het IJsbaanterrein in Uitgeest als bouwlocatie werd aangewezen? Waarom was er in juni 2015 een geheim overleg van de gemeenteraad en lag er in de maand september daarop opeens een dergelijk omstreden besluit? Een korte reconstructie maakt al snel duidelijk welk antwoord op deze veel gestelde vragen kan worden gegeven.


Lokale politiek is omgeven met netwerken en bestuurskartels 


Een journalistieke analyse van de manier waarop onderwijsbeleid tegenwoordig landelijk tot stand komt, laat zien hoe dit een onderonsje is geworden van bestuurskartels, advieslichamen en media. Docenten op de werkvloer en ouders spelen nauwelijks nog een rol. (Martin Somer onlangs in de Volkskrant).

In Uitgeest speelt al langere tijd het te voeren accommodatiebeleid voor basisscholen. Dit in een periode dat - via raadsbesluit - aan een brede "Omgevingsvisie 2030" en een visie op de ontwikkeling van het centrumgebied wordt gewerkt. Hier gaat het o.a. om de inpassing van allerlei maatschappelijke functies naast deze basisscholen via vastgelegde trajecten van burgerparticipatie. Tegelijkertijd geldt nog de leidende "Structuurvisie Uitgeest 2020", die destijds in samenspraak met de bewoners is vastgesteld. En daarin staat op pagina 46 toch heel duidelijk vermeld dat het IJsbaanterrein niet mag worden bebouwd. 

Blijkbaar is er op het College van B&W en de raad - o.a. via geheim overleg juni 2015 - grote druk uitgeoefend om toch op het IJsbaan terrein te gaan bouwen. Dit  via de scholenkoepel Tabijn met een eindverantwoordelijk College van Bestuur. Dat laatste is samengesteld uit vertegenwoordigers van drie grote onderwijs organisaties in Noord Holland, aangevuld met de Bestuursdienst van de Regiopolitie Kennemerland. Een duidelijk bestuurskartel binnen onze provincie.


Onzorgvuldig en onbehoorlijk bestuur?


Het is wrang te constateren dat tal van bewoners - die volgens de gemaakte afspraken dachten te participeren bij de toekomstvisies - op deze wijze op ondemocratische wijze werden gepasseerd. Zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat een directeur in directe dienst van Tabijn meerdere politieke functies in een fractie en de raad van Uitgeest bekleedt. En tevens voorzitter is van de direct bij het accommodatiebeleid betrokken commissie. Let wel: er lijkt sprake te zijn van machtsmisbruik, men handelt in strijd met de wet (n WRO) en negeert duidelijke afspraken met de dorpsgemeenschap om het IJsbaan terrein niet te bebouwen (zoals vervat in de "Structuurvisie Uitgeest 2020").


De betrokkenheid van de bestuursdienst van de regiopolitie Kennemerland baart eveneens zorgen: uitstekend dat de regiopolitie een bijdrage levert aan de veiligheid op school, maar de bemoeienis en betrokkenheid bij deze affaire lijkt bepaald ongewenst. 


Bewoners organisaties bundelen hun krachten      


Helaas zal de resterende raadsperiode tot de verkiezingen in maart 2018 door deze  onverkwikkelijke gang van zaken in het teken komen te staan van meerdere beroep- en bezwaarschriften. En wellicht zelfs een gang naar de bestuursrechter. Over de vastgestelde uitvoering fase 2. van de "Omgevingsvisie Uitgeest 2030" is al bijna acht maanden weinig of niets vernomen, ook hier worden bewoners richting beroep en bezwaar gedreven. Als antwoord hierop hebben bewonersorganisaties gekozen voor een bundeling van krachten. 

Het "Bewonersplatform Uitgeest 2030" en de "Werkgroep Acties Uitgeest & Omgeving" gaan op in een nieuwe "Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buch regio" die zich onder het motto: "Burger verlangt Omgevingskwaliteit!" zal richten op de Omgevingskwaliteit en het handhaven dan wel bevorderen van de kwaliteit van natuur en milieu in onze BUCH regio.