infobob
Voor uitgeesters door Uitgeesters


St. Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH regioWelkom op onze website voor info. & supportVan het bestuur
Begin februari 2017 zijn het "Bewonersplatform Uitgeest 2030" en de "Werkgroep Acties Uitgeest" opgegaan in de stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buch regio. Op de webpagina Visie & beleidsplan wordt dit nader toegelicht. Het bestuur volgt alle ontwikkelingen en geeft op deze pagina informatie over zaken rond omgevingskwaliteit die aandacht verdienen.


Werken aan omgevingskwaliteit


Uit interesse voor het onderwerp en/of als vriend dan wel steunbetuiging aan Stichting. B.O.B. kunt u meehelpen om onze omgevingskwaliteit te verbeteren. Uw steun kan het verschil maken, zie de pagina "Support & Crowdfunding" voor aanmelding. 
Actueel in 2018 zijn inmiddels de volgende zaken:


1. Burgerparticipatie rond de "Omgevingsvisie Uitgeest 2030"


Zonder de afgesproken fase II burgerparticipatie en na wederom een besloten raadsvergadering rond het onderwerp is eind juli 2017 plotseling een omgevingsvisie gepubliceerd. Deze - door een extern bureau opgestelde - visie ademt volledig de metropool strategie die inmiddels door de nieuwe BUCH werk organisatie wordt omarmd. Onder het motto: "MAAK PLAATS !!" dreigt een massale verstedelijking en afbraak van de huidige dorpsgemeenschap. Het lijkt er op dat de Raad van Uitgeest niet is opgewassen tegen dit geweld dat door een soort "kartel" van organisaties als VRK, ORS, Provincie NH, Amsterdam Transport Authority, Amsterdam Economic Board, RAUM,Omgevingsdienst, Prorail, NS, Rijkswaterstaat en zo verder wordt uitgeoefend. Van een in bestuurskracht sterkere BUCH REGIO is zo geen sprake meer.  En helaas lijkt de regie door de leiding van de BUCH werkorganisatie nu reeds deels uit handen te zijn gegeven aan het - in feite informele en niet democratische ! - Metropool bureau op de Zuid As.


Samenvatting uit de "Tegenvisie Frank du Long op de Omgevingsvisie Uitgeest 2030":


Onze voorzitter heeft op persoonlijke titel op de plotseling door de gemeente gepubliceerde visie 2030 gereageerd. 


Samenvattend komt deze reactie neer op: • Handhaaf de ijsbaan; maak er een dorpsweide van voor meerdere disciplines; • Bouw voldoende zorgwoningen rondom het huidige verzorgingsgebied; • Bouw rondom de bibliotheek en locatie de Berk sociale woningbouw voor starters; • Ontwikkel de Limmerkoog; • Blijf af van het terrein rond de molens en archeologisch gevoelige gebieden; • Geen IKC, wel twee of meer kleinere scholen van verschillende denominaties; zorg voor keuzevrijheid in onderwijs; • Opvang voor kleine kinderen en naschoolse opvang intrigeren in kleinere locaties; • De vrijgekomen scholen Binnenmeer en Vrijburg herbestemmen; • Handhaaf de Oude Witte school t.b.v. een cultureel centrum incl. leeslokaal, niet voor niets een gemeentelijk monument; • Gemeentehuis her-ontwikkelen (binnenruimte), niet slopen; • Ontwikkel opnieuw het totale perceel rond en om het station en langs de N203; • Herstel de democratische inspraakprocedures zoals de wetgever het bedoeld heeft: luister naar de bevolking van Uitgeest.


In de maand oktober wordt het ontwerp Omgevingsvisie Uitgeest 2030 in de GGZ commissie behandeld.


2. Herontwikkeling Centrumgebied Uitgeest:  College haalt bakzeil!


Zoals op de home page al is gemeld zijn intussen de rollen omgedraaid. Het College moet nu een IKC op de Paltrok locatie uitwerken, Het IJsbaanterrein blijft dus vrij van bebouwing, zoals overigens in de staande Structuurvisie 2020 ook duidelijk staat vermeld. Waarvan acte!3. Kager hoek, verbinding A 8 / A 9 en O.V. Knooppunt Uitgeest


Onlangs verklaarde UNESCO / ICOMOS dat het cruciaal is om het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam te versterken i.p.v. verder aan te tasten. Doorsnijding met een nieuwe wegverbinding A8 /A9 wordt daarmee stellig afgewezen. Het landschap dient juist meer in oude staat hersteld te worden. St. B.O.B. meent dat wanneer een actuele visie op mobiliteit en wonen rond stad en land ontbreekt,  samenwerking en het met elkaar afstemmen van plannen door overheden, belangengroepen en de landbouwsector onbegonnen werk is. Na 10 jaar gesteggel met vele varianten lijkt inmiddels het volgende duidelijk: "Doortrekken A 8-A 9 lost in feite niets op!"


De onbalans in mega investeringen bij de Zuid As en Schiphol en achterblijvende aandacht voor de andere Noord Hollandse regio's wordt steeds meer voelbaar. Wij pleiten voor een serieuze omslag waarbij de huidige spoor/weg corridor door het open poldergebied van Kager hoek en het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam maximaal wordt geoptimaliseerd. Een standpunt dat in november lijkt overgenomen door een tweetal belangrijke advies lichamen van Rijk en Provincie Noord Holland: deze pleiten nu voor extra geld vanuit het Rijk om de "Nul-plus Corridor" weer aandacht te geven en het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam aldus te ontzien. 


Overigens dient afscheid te worden genomen van het volstrekt achterhaalde model van de Vereniging EU Deltametropool. En alle aandacht te worden gericht op een adequate NS dienstregeling die onze BUCH regio middels snelle treinverbindingen met de overige landsdelen verbindt. 

De planvorming rond het O.V. KNOOPPUNT UITGEEST  houdt hiermee direct verband. Wij bevelen daarom aan om tijdens bijeenkomsten die hierover gaan bovenstaande uitgangspunten te benadrukken.  


4. Schiphol:  onveiligheid, groei- en nachtvluchten problematiek  


Begin april verscheen een lang verwacht rapport omtrent de veiligheidssituatie. De conclusies - naar verluid kon Schiphol invloed uitoefenen op hetgeen naar buiten kwam! - zijn schokkend. Zo is er maar liefst een factor 10 (!) negatief verschil met woningen rond grote industrie en fabrieken. Wij wachten de reacties af en kaarten dit dan nader aan.


De nagejaagde snelle en maximale groei gaat gepaard met een falende inspectie, enorme overlast in onze regio en een aangetoonde, voor de gezondheid funeste slaapverstoring door nachtvluchten. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de verantwoordelijk bestuurders, waarbij ook die uit Uitgeest, zich al te lang verschuilen achter de volledig door de sector gedomineerde Omgevingsraad Schiphol (O.R.S).  Ook de nieuwe BUCH werkorganisatie doet helaas mee met dit "verstoppertje spelen".


Een door drie provincies en een veertigtal gemeenten (!) ingediend verzoek om de nachtvluchten aan te pakken is tijdens een begin september gehouden hoorzitting voor leden van de Tweede Kamer in Den Haag helaas niet in behandeling genomen. Afgewacht moet worden of het op een later tijdstip wel aan de orde kan komen.


Burger organisaties laten van zich horen


Door een 60 tal burger organisaties zijn eind januari 2018 een drietal Petities aangeboden aan de Kamercommissies EZK en Luchtvaart. Het betreft de onderwerpen:  "Luchtvaart opnemen in de klimaatwet", "Onderzoek naar alsnog realiseren van banen in zee" en "Inzet HSL voor kortere vluchten binnen Europa".  Onderwerpen die de komende tijd in Den Haag aan de orde zijn, o.a. in het kader van een nieuwe Luchtvaartnota.


De discussie rond de noodzakelijke groei beperking van Schiphol is verder te volgen op de websites:


www.vlieghinder.nl 


www.toekomstluchtvaart.nl