infobob
Voor uitgeesters door Uitgeesters


St. Burgerbelang Omgevingskwaliteit BUCH regioWelkom op onze website voor info. & support


Visie & beleidsplan
De Omgevingsvisies die thans in onze BUCH regio aan de orde zijn bieden de burger in principe de mogelijkheid om in belangrijke mate te participeren. Dit geheel naar de letter en geest van de nieuwe Omgevingswet. Aldus kan een duidelijke bijdrage worden geleverd aan het borgen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarbij is van belang dat de lokale Colleges en Raden tijdig een omslag maken in hun werkwijze, zoals ook door de VNG / G 23 naar voren is gebracht.


Opvallend is de integrale benadering die een methode mogelijk maakt waarbij de elementen:  infrastructuur, bebouwd gebied, groen en water in een deugdelijke balans worden ontwikkeld.  En dat is voor een regio als de onze - de BUCH regio - waar nog voldoende landelijk gebied voorhanden is, van groot belang!


Onze stichting B.O.B. hecht aan een benadering waarbij onze forenzengemeenten een lichte groei doormaken, beter dienen te worden verbonden met andere landsdelen via weg en spoor en veel energie steken in het kwalitatief behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten natuur, landschap en agricultuur. 


Beleidsplan St. Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buchregio


Strategie


Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling


Onze stichting richt zich op de Omgevingskwaliteit en het handhaven dan wel bevorderen van natuur en milieu in de BUCH regio. Daarbij komt zij op voor de belangen van de bewoners in dit gebied. Dit middels lobby bij de politiek en trajecten burgerparticipatie rond Omgevingsvisies in de BUCH REGIO en de provincie Noord Holland.  


Statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het handhaven dan wel bevorderen van natuur en milieu in de BUCH regio; daaarbij komt zij op voor de belangen van de bewoners in dit gebied alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Visie

De Omgevingsvisies die thans in onze BUCH regio aan de orde zijn bieden de burger in principe de mogelijkheid om in belangrijke mate te participeren. Dit geheel naar de letter en geest van de nieuwe Omgevingswet. Aldus kan een duidelijke bijdrage worden geleverd aan het borgen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarbij is van belang dat de lokale Colleges en Raden tijdig een omslag maken in hun werkwijze, zoals ook door de VNG / G23 naar voren is gebracht.

Opvallend is de integrale benadering die een methode mogelijk maakt waarbij de elementen:  infrastructuur, bebouwd gebied, groen en water in een deugdelijke balans worden ontwikkeld.  En dat is voor een regio als de onze - de BUCH regio - waar nog voldoende landelijk gebied voorhanden is, van groot belang!

Onze stichting B.O.B. hecht aan een benadering waarbij onze forenzengemeenten een lichte groei doormaken, beter dienen te worden verbonden met andere landsdelen via weg en spoor en veel energie steken in het kwalitatief behouden en ontwikkelen van de kernkwaliteiten natuur, landschap en agricultuur. 


Afwezigheid van winstoogmerk

Onze Stichting is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. Aansluiting bij ANBI is in voorbereiding.

Bestemming liquidatiesaldo

Bij eventuele liquidatie zal het bestuur beslissen naar welk vergelijkbaar goed doel of instelling een batig saldo ten goede zal komen.

Beleid


Te verwachten werkzaamheden van de instelling


Begin februari 2017 zijn het "Bewonersplatform Uitgeest 2030" en de "Werkgroep Acties Uitgeest" opgegaan in de Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buch regio. Deze zet de werkzaamheden voort met als belangrijkste actuele projecten:


1. Burgerparticipatie rond de "Omgevingsvisie Uitgeest 2030"

Na een succesvolle Fase 1. - die bij raadsbesluit werd goedgekeurd! - is sprake van een impasse. Over de vastgestelde  Fase 2. is al bijna tien maanden weinig of niets meer vernomen. Naar verluid wordt de realisatie geblokkeerd door het "management team" in dienst van het bevoegd gezag. De vele betrokken bewoners worden aldus richting beroep & bezwaar gedreven.


2. Herontwikkeling Centrumgebied Uitgeest

Onderdeel van de Omgevingsvisie vormt de herontwikkeling Centrumgebied Uitgeest. Op dit moment lopen meerdere bezwaarschriften richting de gemeente. Kort samengevat komt het hier op neer dat er sprake lijkt te zijn van machtsmisbruik, het handelen in strijd met de wet (W R O) en het negeren van duidelijke afspraken met de dorpsgemeenschap om het IJsbaanterrein niet te bebouwen, zoals vervat in de "Structuurvisie Uitgeest 2020".


3. Kager hoek, verbinding A 8 / A 9 en O.V. Knooppunt Uitgeest

Wanneer een actuele visie op mobiliteit en wonen rond stad en land ontbreekt, is samenwerking en het met elkaar afstemmen van plannen door overheden, belangengroepen en de landbouwsector onbegonnen werk. Na 10 jaar gesteggel met vele varianten lijkt inmiddels het volgende duidelijk: "Doortrekken A 8-A 9 lost niets op!"

De onbalans in mega investeringen bij de Zuid As en Schiphol en achterblijvende aandacht voor de andere Noord Hollandse regio's wordt steeds meer voelbaar. Wij pleiten voor een serieuze omslag waarbij de huidige spoor/weg corridor door het open poldergebied van Kager hoek en het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam maximaal wordt geoptimaliseerd. Zo nodig aangevuld met variant 7 die de minste schade berokkent. Daarbij dient afscheid te worden genomen van het volstrekt achterhaalde model van de Vereniging EU Deltametropool. En alle aandacht te worden gericht op een adequate NS dienstregeling die onze BUCH regio middels snelle treinverbindingen met de overige landsdelen verbindt. 

De planvorming rond het O.V. KNOOPPUNT UITGEEST  houdt hiermee direct verband. Wij bevelen daarom aan om tijdig een bijeenkomst met bewoners organisaties e.a. te beleggen en - ruim voor de lokale en Provinciale verkiezingen in 2018 en 2019 - oplossingen voorhanden te hebben. Dit kan tevens in de Fase 2. van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 een belangrijke rol spelen en het is in het belang van bewoners hierin weer duidelijk te participeren. 


4. Schiphol:  onveiligheid, groei- en nachtvluchten problematiek  

Begin april verscheen een lang verwacht rapport omtrent de veiligheidssituatie. De conclusies - naar verluid kon Schiphol invloed uitoefenen op hetgeen naar buiten kwam! - zijn schokkend. Zo is er maar liefst een factor 10 (!) negatief verschil met woningen rond grote industrie en fabrieken. Wij wachten de reacties af en kaarten dit dan nader aan.

De nagejaagde snelle en maximale groei gaat gepaard met een volledig falende inspectie, enorme overlast in onze regio en een voor de gezondheid aangetoonde funeste slaapverstoring door nachtvluchten. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de verantwoordelijk bestuurders zich al te lang verschuilen achter de volledig door de sector gedomineerde Omgevingsraad Schiphol (O.R.S).  Ook de nieuwe BUCH werkorganisatie doet helaas mee met dit "verstoppertje spelen".


Vermogen

Het vermogen van de Stichting kan worden gevormd door:

a. bijdragen van hen die met de Stichting sympathiseren

b. bijdragen van hen in wier belang de Stichting werkzaam is

c. subsidies

d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen

e. opbrengsten van activiteiten van de Stichting

f. alle andere baten

Beheer van het vermogen:

De Stichting tracht het vermogen zo laag mogelijk te houden. Het opgebouwd vermogen dient alleen als

buffer om variaties in de inkomsten t.o.v. de uitgaven op te vangen. Elk boekjaar wordt in het

bestuur overlegd of het opgebouwde vermogen adequaat is. De vice-voorzitter en secretaris / penningmeester zijn bevoegd om betalingen te verrichten.

De stichting streeft naar aansluiting bij ANBI.


Besteding van het vermogen:

Het vermogen wordt gebruikt ter financiering van de activiteiten van de Stichting. Het dient

globaal voor de volgende activiteiten:

• Noodzakelijke kosten voor instandhouding van de stichting

• Secretariaatskosten

• Kosten voor promotie van de stichting en verwerving van financiën

 • Kosten noodzakelijk voor juridische procedures


Beschikken over het vermogen van de stichting

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen. 


Financiële controle:

Boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester.

Een onafhankelijk administratiebureau stelt de jaarcijfers en balans op aan het eind van het boekjaar.

Eerste boekjaar is 2017, verslag in 2018. 


Verantwoording van activiteiten en financiële verantwoording

Elk jaar wordt een inhoudelijk en financieel verslag opgesteld ter verantwoording van besteding van ontvangen gelden. Voor het eerst in het jaar 2018.Bestuur

Het bestuur van de "Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buchregio" bestaat uit drie bestuursleden:

F. du Long: Voorzitter

J. Baltes: Vice voorzitter / P.R.

W. Brugman: Secretaris

H. Roelands: Penningmeester